За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2020 г.

Изх. № БС-1017-02-072/22.05.2019г.

ДО И.Д.Б.
УЛ. „Д. Х.“ № 6 ГР. ПОМОРИЕ
ДО Е.П.Б.
УЛ.“Д. Х.“ № 6 ГР. ПОМОРИЕ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.,
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Б.,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 19.02.2019г.заповед № ДК-02-БС-74/08.07.2008г. на началника на РДНСК - Бургас, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: Масивен гараж и складово помещение - допълващо застрояване, свързано с основното застрояване - източен близнак на триетажна жилищна сграда, в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-1865, кв. 131 по плана на гр. Поморие, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана, да внесете дължимата сума от 3739,20 лева (три хиляди седемстотин тридесет и девет лева и двадесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 7 във вр. с ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК , бул. „Христо Ботев“ № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност