За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.8.2017 г.

Изх. №БС-2389-00-503/07.02.2017г.

ДО
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЩЕРЕВ
КВ. „РУСАЛКА“ №219
ГР. СВЕТИ ВЛАС

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЩЕРЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 30.09.2016г., заповед №ДК-02-ЮИР-15/27.07.2015г. на началника на РДНСК - Югоизточен район, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Надстройка на четириетажна жилищна сграда с тавански етаж - източен близнак“, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ I-474, кв. 31 по плана на гр. Свети Влас, Община Несебър, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 8557.20лв. (осем хиляди петстотин петдесет и седем лева и двадесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност