За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.7.2017 г.

Изх. № СС-1619-00-393/01.02.2017г.

ДО ДЕЧКА КИРИЛОВА ЗЛАТЕВА
УЛ. „СЛАВЯНСКА“ № 6, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. СИЛИСТРА

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЗЛАТЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 02.10.2015г. заповед № ДК-02-СС-8/03.09.2007г. на началника на РДНСК Силистра за премахване на изпълнения от Вас незаконен строеж „Двуетажна сграда, подпорна стена и ограда“, находящ се в поземлен имот № 4514 включен в регулационните граници на гр. Силистра и поземлен имот № 5050005 по кадастрален план на новообразуваните имоти на местността „Меджеди Табия“, землище гр. Силистра, (бивш поземлен имот № 505.5), бул. „Велико Търново“, Община Силистра, Област Силистра, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1942,20 лева (хиляда деветстотин четиридесет и два лева и двадесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност