За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.8.2017 г.

Изх. №ПК-1273-01-169/27.03.2017г.

ДО МАРИО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
УЛ. „МЛАДЕН СТОЯНОВ“, БЛ. 2, ВХ. Г, АП. 73
ГР. ПЕРНИК

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.02.2017г., заповед №ДК-02-ПК-06/30.03.2009г. на началника на РДНСК - Перник, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Надстрояване на строеж: Група гаражи от №1 до №12“. Находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II. Кв.106в по плана на гр. Перник - кв. „Изток“, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 6425.50лв. (шест хиляди четиристотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност