За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.6.2015 г.

ДО КИКО-26 ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ
КИРИЛ СЛАВЧЕВ ВЕЛИЧКОВ
Ж.К.СТРУМСКО
УЛ.БРОДИ №22, ВХ.В, ЕТ.2, АП.5
ГР. БЛАГОЕВГРАД 2700

    СЪОБЩЕНИЕ
   
    Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление.
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛИЧКОВ,
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № 34-ДНСК-163/23.05.2003г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с което на ЕТ КИКО-26 - КИРИЛ ВЕЛИЧКОВ, с приобретател КИКО-26 ЕООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол Югозападен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност