За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.4.2015 г.

Изх. № БД-2403-07-664/22.12.2014г.

ДО ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА
УЛ. „ЦАР ИВАН ШИШМАН“ № 2, ГР. САНДАНСКИ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМЧЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 20.11.2009г. заповед № РД-14-004/09.01.2006г. на началника на ДНСК за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Преустройство на част от мазета“, реализиран в съществуваща три етажна сграда, находящ се в УПИ I-2556, кв. 106 по плана на гр. Сандански, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото уведомление да внесете дължимата сума от 745,78 лева (седемстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност