За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.5.2015 г.

Изх. № ПЗ-3190-01-738/27.02.2015г.

ДО Красимир Иванов Добрев
УЛ. „Хан Кубрат“, № 2
Гр. Пазарджик

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 15.09.2014г., Заповед № ДК-02-ЮЦР-586/29.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Метален покрив на масивен гараж“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I-жилищно строителство, магазини и гаражи, кв. 105, инд. № 55155.506.1170.23 по КК на гр. Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума в размер на 220,00 лв. (двеста и двадесет лева), представляваща разходи за принудителното премахване на горепосочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност