За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.4.2015 г.

Изх. № БД-2088-07-666/22.12.2014г.

ДО НАДЕЖДА ТОМОВА ПЕШЕВА
УЛ. „ЦАР СИМЕОН“ № 6, ЕТ.1, ГР. ПЕТРИЧ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕШЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 18.09.2014г. заповед № ДК-02-ЮЗР-171/26.05.2011г. на началника на РДНСК Югозападен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Външна стоманобетонова стълбищна клетка за подход към I-ви жилищен етаж и мазе“, находящ се в УПИ IV-2149, кв. 185 по плана на гр. Петрич, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото уведомление да внесете дължимата сума от 1598,34 лева (хиляда петстотин деветдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност