За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.5.2015 г.

Изх. № БД-2214-07-551/17.12.2014г.

ДО ДАНКА НИКОЛОВА ПЪТНИКОВА
УЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 47
ГР. ПЕТРИЧ П.К. 2850

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЪТНИКОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 08.02.2013г. заповед № РД-14-726/08.12.2005г. на началника на ДНСК за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Бетонова площадка и четири стоманобетонови фундаменти“ в урегулиран поземлен имот /упи/ XXIV-4722, кв. 64 по плана на гр. Петрич, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 354,72 лева (триста петдесет и четири лева и седемдесет и две стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност