За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.5.2015 г.

Изх. № Х-2822-01-721/27.02.2015г.

ДО ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ
УЛ. „ПАНОРАМЕН ПЪТ“ №6
ГР. ДИМИТРОВГРАД
ДО АНГЕЛ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
БУЛ. „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ №26, ВХ. Б, ЕТ.7, АП.20
ГР. ДИМИТРОВГРАД

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
    Във връзка с издадени и влезли в сила заповеди:
    1. № ДК-02-ЮЦР-634/07.11.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка-3“, находящ се в ПИ 21052.352.73 по КК на гр. Димитровград, м. „Бели бряг“, приведена в изпълнение по принудителен ред на 02.07.2014г. с извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева);
    2. № ДК-02-ЮЦР-635/07.11.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка-2“, находящ се в ПИ 21052.352.73 по КК на гр. Димитровград, м. „Бели бряг“, приведена в изпълнение по принудителен ред на 01.07.2014г. с извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева);
    3. № ДК-02-ЮЦР-636/07.11.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район за премахване на незаконен строеж: „Стопанска постройка“, находящ се в ПИ 21052.352.73 по КК на гр. Димитровград, м. „Бели бряг“, приведена в изпълнение по принудителен ред на 02.07.2014г. с извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 288,00 лв. (двеста осемдесет и осем лева);
    ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от общо 864,00 лв. (осемстотин шестдесет и четири лева), представляваща разходи за принудителното премахване на горепосочените незаконни строежи, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” №47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия чрез съдебен изпълнител за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност