За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.4.2016 г.

Изх. №ПЗ-36-00-030/05.01.2016г.

ДО .
Запринка Димитрова Димитрова
Общ. Пазарджик
с. Ивайло

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 25.08.2015г., заповед № ДК-02-ЮЦР-581/29.08.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Жилищна сграда“, находящ се в ПИ№026008,м. „Кулински ливади”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 780,00 лв. (седемстотин и осемдесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност