За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.6.2016 г.

Изх.№Д-2606-01-138/09.03.2016г.

ДО „ИДЕАЛ СТРОЙ-ЖОРО” ЕООД
С ЕИК:124646557
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ-УПРАВИТЕЛ
ЖК. „ДРУЖБА”, №69, ВХ.В, ЕТ.2, АП.3
ГР. ДОБРИЧ П.К. 9300

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 11.12.2015г., заповед № ДК-02-Д-06/14.06.2010г. на Началника на РДНСК-Добрич, СИР, за премахване на незаконен строеж; представляващ „Надстройка с един етаж на офис сграда на съюза на глухите в България със ЗП 155.20 кв. м.”, в УПИ III, кв. 14, по плана на ЦГЧ гр. Добрич, ул.„Отец Паисий” №21А, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 14 376.41 лв. (четиринадесет хиляди триста седемдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки ), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност