За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.5.2016 г.

ДО КАЧИКА ЕООД

С УПРАВИТЕЛ НИКОЛА СТОЯНОВ КАЧИКОВ
Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ №131
ГР. БУРГАС

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 10.12.2015г., Заповед № ДК-02-ЮИР-5 / 16.01.2012г., на началника на РДНСК - Югоизточен район за премахване на извършения от представляваното от Вас дружество незаконен строеж: „Ограда, изградена в поземлени имоти №000796, №000797, №000793, №000378 и №000785 по парцеларния план на землището на с. Габър, община Созопол”, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1 881, 60 лв. /хиляда осемстотин осемдесет и един лева и шестдесет стотинки/, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност