За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.6.2016 г.

Изх. № ПЗ-1033-01-573/ 31.03.2016г.

ДО Тодор Ангелов Димитров
УЛ. Луда Яна №26,
Гр. Пазарджик

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 12.12.2015г. Заповед № ДК-02-ЮЦР-101/ 23.04.2012г. на началника на РДНСК Южен централен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Ажурна ограда и метална врата”, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - търговия и услуги, кв. 418 по плана на гр. Пазарджик, изпълнен без издадени строителни книжа, в нарушение на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 122, 70 лева (сто двадесет и два лева и седемдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност