За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.10.2017 г.

Изх. № КЛ-3218-02-234/09.06.2017г.

ДО
ГЮЛЧИРАЙ САБРИЕВА РАМАДАНОВА
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 25
ГР. КЪРДЖАЛИ

   
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАМАДАНОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 05.08.2016г., заповед № ДК-02-ЮЦР-301/ 23.10.2012г. на Началника на РДНСК Южен централен район, за премахване на извършен от Ваш наследодател незаконен строеж: „Жилищна сграда“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-2284, 2285, кв.6в по плана на гр. Кърджали /ПИ 40909.107.55 по кадастралната карта на гр. Кърджали, Одобрена със Заповед № РД-18-66/18.10.2006г./, в частта извън издаденото разрешение за строеж №158/ 16.07.2004г., с извършител Медиха Садулова Рамаданова, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 4 398, 07 лв. (четири хиляди триста деветдесет и осем лева и седем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията и § 3, ал.2, от Допълнителните разпоредби на Наредба №13 от 2001г., за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/, във вр. с чл.60 от Закона за наследството, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност