За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2017 г.

изх. № бс-1970-04-384/30.09.2016г.

до
Петко Стоянов Стоянов
ул. „Рилска“, №44
гр. Бургас

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 28.07.2016г., заповед № ДК-02-БС-11/31.08.2007г., издадена от Началника на РДНСК-Бургас за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Приобщаване на тераса и част от съществуваща козирка на южната фасада на 2 ет.на жилищна сграда“, находящ се на ул. „Рилска“№44, гр. Бургас, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 777.60лв. (седемстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 т.5 във вр. с чл.161, ал.1 пр.1 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност