За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.10.2017 г.

Изх. № ВТ-2815-01-906/16.05.2017г.

До
Неделчо Василев Тодоров
С. Първомайци
Общ. Горна Оряховица
Обл. Велико Търново

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 31.05.2016г., заповед № ДК-02-ВТ-28/23.10.2008г. на Началника на РДНСК - Велико Търново, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Надстройка на едноетажна пристройка“, находящ се в УПИ VII-1057, 1058, кв. 82 по плана на гр. Горна Оряховица, Област Велико Търново, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 5523.37лв. (пет хиляди петстотин двадесет и три лева и тридесет и седем стотинки), представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност