За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.9.2017 г.

Съобщение

До
Консорциум Варна Про Енерджи ООД
Представлявано ОТ
Ангел Грудев Дуков
Бул. Приморски № 65
ГР. Варна 9000
До
Консорциум Варна Про Енерджи ООД
Представлявано ОТ
Ангел Грудев Дуков
УЛ. Сирма Войвода №7, АП. ОФИС 2
ГР. Варна 9000
Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДУКОВ,
    Уведомяваме Ви, че Във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № Д-1-ДНСК-119/30.09.2016г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с което на КОНСОРЦИУМ ВАРНА ПРО ЕНЕРДЖИ ООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 4 000 /четири хиляди/ лева, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност