За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.9.2015 г.

Изх. № СО-1273-04-500/29.06.2015г.

ДО
ИВО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ
УЛ.”ХАДЖИ ДИМИТЪР” №13, ВХ.А,
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 30.03.2015г., заповед № ДК-02-СО-33/29.04.2010г. на началника на сектор София Регионална дирекция за национален строителен контрол-Югозападен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Метална стълба“, находящ се в УПИ XXIV - 4, кв. 454, м. Центъра по плана на гр.София с административен адрес: гр.София, ул.”Хаджи Димитър” №13, вх. А, район Средец-СО, ДНСК Ви кани в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 606, 27 лв. (шестстотин и шест лева и двадесет и седем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност