За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.9.2015 г.

изх. № д-503-03-982/08.06.2015г.

до „Европа 69“ ООД
Жени Шенер - управител
ул. „Шейново“ № 2, ет. 1, ап. 2 гр. Варна

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШЕНЕР,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 11.02.2015г. заповед № ДК-02-СИР-51/14.03.2011г. на началника на РДНСК Североизточен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Кафе-маркет“, находящ се в УПИ I кв. 119 по плана на град Балчик и част от тротоара на ул. „Приморска“ гр. Балчик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 2837,18 лева (две хиляди осемстотин тридесет и седем лева и осемнадесет стотинки), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност