За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.7.2016 г.

Изх. № ВН-2365-02-128/04.05.2016

ДО
МАРИЯ ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ“ № 39
ГР. ВАРНА
ДО
ПЛАМЕНА ПЕТРОВА КАРАКАШЕВА
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ“ № 39
ГР. ВАРНА

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЙОРДАНОВА,
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАКАШЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 23.06.2011г. заповед № ДК-02-ВН-03/04.01.2010г. на началника на РДНСК Варна за премахване на извършения от Вашия наследодател - Недлинка Петрова Каракашева незаконен строеж „Гараж на улична регулационна линия“, изпълнен в поземлен имот (ПИ) 13, кв. 444 по плана на 1-ви м.р. на гр. Варна, с административен адрес гр. Варна, ул. „Марин Дринов“ № 39, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 849, 31 лева (осемстотин четиридесет и девет лева и тридесет и една стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    Разходите са дължими от вас на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството във връзка с удостоверение за наследници № 160394 от 06.04.2016г., при разпределяне на задължението съгласно наследствените дялове, както следва:
    1. Мария Петрова Йорданова - 424, 66 лева (четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки);
    2. Пламена Петрова Каракашева - 424, 66 лева (четиристотин двадесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки).
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност