За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.8.2016 г.

Изх. №КН-1178-01-810/15.04.2016г.

ДО ЕМИЛ АНГЕЛОВ ХАДЖИКИН
УЛ. „ТРАКИЯ” №8, ГР. ДУПНИЦА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИКИН,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 05.01.2016г. заповед № РД-14-1332/05.09.2006г. на Зам. началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж, представляващ основен ремонт на съществуваща паянтова жилищна сграда в съсобствен урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-2368, кв.88 по плана на гр. Дупница, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение да внесете дължимата сума от 1060, 56 лева (хиляда и шестдесет лева и петдесет и шест стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност