За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.8.2016 г.

Изх. № ПЗ-1174-01-274/ 15.03.2016г.

ДО АНКА ХАРИЕВА ГЕБЕЕВА
УЛ. РИЛА № 12, ЕТ.1, АП.3, ГР. ПАЗАРДЖИК

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО ГЕБЕЕВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 06.01.2016г. заповед № ДК-02-ЮЦР-12/ 10.06.2013г. на началника на РДНСК Южен централен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж - „Масивна пристройка към жилищен блок”, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - жилищно строителство, магазин и трафопост, кв. 147а по плана на гр. Пазарджик, изграден без необходимите строителни книжа, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 1064, 90 лева (хиляда шестдесет и четири лева и деветдесет стотинки ), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност