За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.10.2023 г.

До РУМЕН И. СТОЯНОВ, ул. „Митрополит Симеон“ № 15 гр. Бургас
Относно: Покана за доброволно плащане на дължима сума във връзка с извършено принудително премахване на незаконен строеж.

     Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 07.09.2016 г. заповед № ДК-02-ЮИР-26/01.12.2010 г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот /ПИ/ № 133 по плана на новообразуваните поземлени имоти в местност „Митков мост“, землище на гр. Черноморец, община Созопол, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от получаване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 1920,00 (хиляда деветстотин и двадесет) лв., представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметката на ДНСК в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, клон Батенберг: IBAN BG92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF.

Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РДНСК Бургас, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, в седемдневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

     След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, съобщението ще се счита за редовно връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, като ДНСК ще предприеме действия за принудително събиране на дължимата сума по реда на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, ведно със законната лихва, както и всички останали извършени разходи.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност