За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.11.2022 г.

ДО „БУЛАВТОГАЗ ЕООД“ ЕООД

ЕИК 101078832
С УПРАВИТЕЛ В. М. С.
РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“ ,
Ж. К. „СУХОДОЛ“,
УЛ. „КИРИЛ ХРИСТОВ“ № 51
ГР. СОФИЯ 1362
Относно: Покана за доброволно плащане на дължима сума във връзка с извършено принудително премахване на незаконен строеж.

    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 15.06.2022 г. заповед № ДК-02-ЮЗР-8/16.07.2018 г. на началника на РДНСК - Югозападен район, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж „Бензиностанция - комбинирана колонка за бензин и дизел, метална конструкция - козирка и подземни резервоари за бензин и дизел“, находящ се в поземлен имот № 162, м. „Соколовец“, Промишлена зона на гр. Сандански /ПИ с идентификатор 65334.202.61 по КК на гр. Сандански/, ДНСК Ви кани да внесете дължимата сума в размер на 6516,96 лв. (шест хиляди петстотин и шестнадесет лева и деветдесет и шест стотинки), представляваща разходи по принудителното премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по банковата сметка на ДНСК в „Уникредит Булбанк“ АД, гр. София, клон Батенберг: IBAN BG92UNCR96603119858912, BIC UNCRBGSF.
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Централно управление на ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, в седемдневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, съобщението ще се счита за редовно връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, като ДНСК ще предприеме действия за принудително събиране на дължимата сума по реда на Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, ведно със законната лихва, както и всички останали извършени разходи.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност