За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.02.2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ХС-247/21.02.2024г.

ДО

„ДИВЕЛ-ПСТ“ ООД - ХАСКОВО

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ

И. Д. Б. - УПРАВИТЕЛ

УЛ. ТОПОЛНИЦА №4, ВХ.А, АП. 10

ГР. ХАСКОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.,

Съобщаваме Ви, че е издадена Резолюция №Х-17-ДНСК-15/26.01.2023г. от началника на ДНСК за прекратяване на административнонаказателно производство по акт №Х-17/27.06.2022г. срещу „ДИВЕЛ-ПСТ“ ООД - ХАСКОВО, във връзка с възникнала авария на строеж: „СМЕСЕНА СГРАДА“, находятц се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-за жил.нужди и КОО, кв. 141 по РП на гр. Хасково, ПИ 77195.741.128 по КК на гр. Хасково, ул. „Яне Сандански“ №12.

Със съдържанието на Резолюцията за прекратяване на административнонаказателно производство по съставения акт, може да се запознаете в сградата на РДНСК Хасково, намираща се на ул. Ивайло №1, ет. 1,

Уведомяваме Ви, че Резолюция №Х-17-ДНСК-15/26.01.2023г. се счита за връчена от датата настоящото съобщение публикувано на сайта на ДНСК

Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 29.02.2024г.


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност