За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.1.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ № ДК-05-573-00-472 / 15.11.2016г.

ДО НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ НАНКОВ
ГЛ. АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РОМАН
УЛ. НИКОЛА ВОЙВОДОВ №20, ВХ.А, АП.8
ГР.ВРАЦА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАНКОВ,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с постъпила с вх.№ ДК-04-573-00-986 / 19.10.2016г. в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО „НСК”) - Враца при Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район ( РДНСК - СЗР ) жалба по реда на 216 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) от Игумена на манастир „Св. Архангел Михаил“, с. Долна Бешовица, общ. Роман срещу Отказ за одобряване на инвестиционен проект на строеж „Основен ремонт, реставрация и консервация на манастир Св. Архангел Михаил“, с. Долна Бешовица, със Заповед №ДК-10-СЗР-9 / 02.11.2016г. на Началника на РДНСК - СЗР, Ваш Отказ изх. № 2600-84 /3/ / 28.09.2016г., в качеството Ви на Главен архитект на Община Роман е провъзгласен за нищожен, поради допуснато нарушение на чл.146 от ЗУТ.
    За допуснатото нарушение, в качеството Ви на Главен архитект на Община Роман към датата на произнасяне на отказа, Ви е отправена покана изх. №ДК-05-573-00-472 / 15.11.2016г., с която е определен 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването й да се явите в РО „НСК” - Враца към РДНСК - СЗР за съставяне на акт по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
    Със съдържанието на поканата може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол”- Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район, ул.”Христо Ботев” № 46, ет. 4.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност