За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.1.2017 г.

Изх. № КН-656-04-201/ 19.09.2016г.

ДО ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ГОГОВ
УЛ. ГЕН. ГУРКО №31
С. ЯХИНОВО, ОБЩ. ДУПНИЦА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОГОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 22.04.2016г., заповед № ДК-02-ЮЗР-533/ 24.11.2011г. на началника на РДНСК Югозападен район при ДНСК - София, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Надстройка на двуетажна жилищна сграда“, находящ се в УПИ VI - 335, кв.6 по плана на с.Яхиново, Община Дупница, ул. „Ген. Гурко“ №33, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 1 699, 38 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и девет лева и тридесет и осем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност