За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


11.3.2016 г.

ПЗ-2120-07-041/02.112015г.

ДО АННА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
УЛ.ЛУДА ЯНА №76, ГР. ПАЗАРДЖИК

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛОВА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 24.08.2015г., заповед № ДК-02-ЮЦР-372/14.11.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Жилищна сграда”, находящ се в ПИ №026013 с ЕКАТТЕ 5677, м.Ямата, в землището на гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 600,00 лв. (шестстотин лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност