За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


29.11.2016 г.

Изх. № БЛ-140-02-082/24.10.2016г.

ДО
„ТРИ-В-Х” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЕМИЛ ВОЙНОВ РАДЕВ
УЛ.”СТАНОЙ КРЕКМАНСКИ” №22, ГР. БЛАГОЕВГРАД
/УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” №22, ГР. БЛАГОЕВГРАД/
ДО
„ТРИ-В-Х” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЕМИЛ ВОЙНОВ РАДЕВ
УЛ.”СВОБОДА” №1, ГР. БЛАГОЕВГРАД

    П О К А Н А
    От Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район, ул. „Иван Михайлов”, № 49, гр. Благоевград, за доброволно плащане на присъдени от Административен съд Благоевград в полза на ДНСК София съдебни разноски.
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
    С Решение №1324/12.10.2016г. /влязло в законна сила на 12.10.2016г./, постановено по адм.дело №122/2015г. по описа на Административен съд Благоевград, представляваното от Вас дружество „ТРИ-В-Х” ЕООД е осъдено да заплати на Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ - София сумата от 600,00 (шестстотин) лв - съдебни разноски.
    Предвид гореизложеното, РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район Ви кани в 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящата покана да внесете дължимата сума по банковата сметка на ДНСК - Централно управление в УниКредит Булбанк клон Батенберг - IBAN BG92UNCR96603119858912 SWIFT BIG код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF.
   
    В случай, че вече сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район на посочения адрес, документ за внесената сума.
    След този срок, при непредприети от Ваша страна действия, РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район ще предприеме законосъобразни действия за принудително събиране на дължимата сума по реда на Граждански процесуален кодекс /ГПК/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност