За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.11.2016 г.

Изх. № КН-317-01-080/ 02.03.2016г.

ДО ПИАЛА - СТОИЛОВ И СИЕ СД
ЕИК 030013434
УПРАВИТЕЛ КИРИЛ СТОЙЧЕВ СТОИЛОВ
УЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ №3, ВХ. А
ГР. БЛАГОЕВГРАД

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 17.11.2015г. заповед № ДК-02-КН-08/27.01.2009г. на началника на РДНСК Кюстендил за премахване на извършения от управляваното от Вас дружество незаконен строеж „Пристройка към съществуваща двуетажна сграда”, намираща се в поземлени имоти 000221 и 028006, м. Кърколиците, землище на Рилски манастир, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 811, 61 лева (осемстотин и единадесет лева и шестдесет и една стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност