За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.12.2016 г.

изх. № пк-671-02-266/12.05.2016

до Людмил Димитров Цикловски
ул. „Отец Паисий“ бл. 10, вх. в, ап. 57
гр. Перник
до Димитър Петров Иванов
ул. „Отец Паисий“ бл. 10, вх. в, ап. 71
гр. Перник
до
Славка Евлогиева Иванова
ул. „Отец Паисий“ бл. 10, вх. в, ап. 71
гр. Перник

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 29.03.2016г., заповед №ДК-02-ЮЗР-3 на Началника на РДНСК - Югозападен район, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Водопроводно отклонение между ап. 57 (III етаж) и ап. 71 (V етаж), изпълнено в асансьорната шахта на вх. “В“, бл. 10, ул. „Отец Паисий“, гр. Перник, находящ се в УПИ III, кв. 223 по плана на гр. Перник - ЦГЧ, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящето писмо, да внесете дължимата сума от 422.02лв. (четиристотин двадесет и два лева и две стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност