За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.12.2016 г.

изх. № бд-2209-02-609/ 03.06.2016г.

до Атанас Янушев Котев
с. Илинденци, община Струмяни
до Магда Йосифова Котева
с. Илинденци, община Струмяни
до
Георги Божинов Серафимов
с. Илиенци, община Струмяни

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 23.03.2016г., заповед № ДК-02-ЮЗР-55/ 09.03.2011г. на Началника на РДНСК Югозападен район, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: “Масивна едноетажна постройка /гаражи/“ - до кота ± 0 /нивелета на улицата/ и метална асма, находящ се в УПИ III- 47, кв. 16 и УПИ IV, кв. 16 по плана на с. Илинденци, Община Струмяни, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 583, 49 лв. /петстотин осемдесет и три лева и четиридесет и девет стотинки/, представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 7, вр. ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност