За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.3.2015 г.

ДО БУЛМЕТ ООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАЛИН ЦВЕТАНОВ КОЧЕВ
УЛ.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ №6, ГР.СВИЩОВ 5250

    СЪОБЩЕНИЕ
   
    Относно: Покана за доброволно изпълнение на влезли в сила Наказателни постановления.
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОЧЕВ,
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадени и влезли в сила Наказателни постановления №№ ВТ-56-ДНСК-486/08.10.2009г., ВТ-57-ДНСК-487/08.10.2009г., ВТ-58-ДНСК-488/08.10.2009г., ВТ-59-ДНСК-489/08.10.2009г., ВТ-60-ДНСК-490/08.10.2009г., ВТ-61-ДНСК-491/08.10.2009г., ВТ-62-ДНСК-492/08.10.2009г., ВТ-63-ДНСК-493/08.10.2009г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с които на БУЛМЕТ ООД е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за всяко, общо 40 000 /четиридесет хиляди/ лева, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане изх.№ ВТ-3100-00-439/19.01.2015г. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Велико Търново при Регионална дирекция за национален строителен контрол Северен централен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателните постановления в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност