За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.2.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Сф7-285

ДО АНДРЕЙ АСЕНОВ ДИМИТРОВ
БУЛ. НОВОСЕЛЦИ NO 102, ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № Сф-14-1/08.11.2011г. на Началника на сектор „Софийска област“ при Регионална дирекция за национален строителен контрол - югозападен район (РДНСК-ЮЗР), с което Ви е наложена глоба в полза на Държавния бюджет, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане изх.№ Сф7-285-01-045/13.12.2014г. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Софийска област при РДНСК-ЮЗР на адрес гр.София, ул.Алабин №35 в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност