За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


24.2.2015 г.

ПД-2385-10-157/27.10.2011г.

ДО МИРЕНА ЯСЕНОВА КУЦЕВА
УЛ. „ГЕОРГИ ВОЙТЕХ“ № 13, ЕТ. 2, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, ГР. ПЛОВДИВ
ДО ЕЛЗИРА ЧАВДАРОВА САРАЧЕВА
БУЛ. „РУСКИ“ № 29, ЕТ. 4, АП. 1, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, ГР. ПЛОВДИВ
ДО АЛТАЙ ЧАВДАРОВ КУЦЕВ
УЛ. „ГЕОРГИ ВОЙТЕХ“ № 13, ЕТ. 2, АП. 3, РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН, ГР. ПЛОВДИВ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 04.05.2011г., заповед № ДК-02-25/03.08.2009г. на началника на РДНСК - Пловдив за премахване на незаконен строеж, представляващ „Стълбищни рамена и тераса в жилищната сграда - незаконно изградени в отклонение на одобрените проекти”, находящ се в гр. Пловдив, с административен адрес ул. „Георги Войтех“ № 13, кв. 468а, УПИ IV - 813 по плана на трета градска част, гр. Пловдив, ДНСК Ви кани в тридесет дневен срок от публикуване на настоящето уведомление, да внесете дължимата сума от 850,80 лв. (осемстотин и петдесет лева и осемдесет стотинки), представляваща разходи за принудителното премахване на частта от посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, при разпределяне на задължението, както следва:
    1. Мирена Асенова Куцева - като извършител и наследник на извършителя Чавдар Симов Куцев е задължена за сумата от 567,20 лв.;
    2. Елзира Чавдарова Сарачева - като наследник на извършителя Чавдар Симов Куцев е задължена за сумата от 141,80 лв.;
    3. Алтай Чавдаров Куцев - като наследник на извършителя Чавдар Симов Куцев е задължена за сумата от 141,80 лв.
    Дължимите суми следва да заплатите по следната сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия чрез съдебен изпълнител за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност