За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.4.2015 г.

Изх. № ПЗ-2490-00-664/23.01.2015г.

ДО МИХАИЛ АТАНАСОВ ТАШКОВ
УЛ. „ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ“ № 26, ГР. ПЕЩЕРА

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАШКОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 16.10.2014г. заповед № ДК-02-ЮЦР-61/08.02.2012г. на началника на РДНСК Южен централен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Едноетажна масивна сграда“, намиращ се в УПИ VI-2873, кв. 204 по плана на гр. Пещера, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана да внесете дължимата сума от 1921,60 лева (хиляда деветстотин двадесет и един лева и шестдесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност