За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.3.2015 г.

ДО ДИХУБ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ДИМИТЪР БРАНИМИРОВ ХУБАНОВ
УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №42, ВХ.В, ЕТ.7, АП.63
ГР. ВАРНА 9000

    СЪОБЩЕНИЕ
   
    Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление.
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХУБАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № 31-ДНСК-1000/05.06.2006г. на Зам.-началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), с което на РЕЙХЕВЪН ЕООД, /чийто дружествен капитал, в размер на 100%, сте изкупил с Договор от 06.07.2011г. на основание чл.129 от ТЗ/, е наложена имуществена санкция в полза на Държавния бюджет в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане изх.№ ВН-875-00-903/30.01.2015. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел НСК Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол Североизточен район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а ДНСК ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност