За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.2.2018 г.

Съобщение № рс-гд-1121/31.01.2018г.

до Елена Атанасова Семерджиева
гр. Гоце Делчев
ул.“ Пенчо Славейков“ №21
Николай Панталеев Гемов
гр. Гоце Делчев
ул.“ Пенчо Славейков“ №21

    Уведомяваме Ви, че за строеж : „Подвижен път за достъпна среда на хора с увреждания от кота ±0,00 до кота +5,70 за нуждите на Георги Николаев Пандуров” в УПИ VIII-507, кв.30, по плана на гр.Гоце Делчев, е изготвено писмо с изх. № РС-ГД-1121-01-412/06.11.2017г. на РОНСК-Благоевград във връзка с Ваши възражения срещу Разрешение за строеж № 92/14.07.2017г.
    Със съдържанието на горецитираното писмо може да се запознаете в РОНСК Благоевград, адрес: гр.Благоевград, ул.“Иван Михайлов” №49 при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югозападен район.
    Уведомяваме, Ви че с писмото е изискано да представите в 7-дневен срок документи /нотариални актове или други/, които да ви легитимират като заинтересувани лица по отношение на разрешеното строителство с Разрешение за строеж № 92/14.07.2017г. за „Подвижен път за достъпна среда на хора с увреждания от кота до кота за нуждите на Георги Николаев Пандуров” в УПИ VIII-507, кв.30, по плана на гр.Гоце Делчев.
    При непредставяне на документи /нотариални актове или други/, които да ви легитимират като заинтересувани лица, административното производство по Вашите възражения ще бъде прекратено.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност