За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


23.2.2018 г.

Съобщение № пз-804-03-504/28.08.2017г.

до: Йосиф Младенпов Илиев
ул. „Петдесет и първа“ №2
с. Ивайло

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,
   
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 14.06.2017г., заповед № ДК-02-ЮЦР-579/ 29.08.2011г. на Началника на РДНСК Южен централен район, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Жилищна сграда 3“, находящ се в поземлен имот /ПИ/ № 026009, местност „Кулински ливади“. Землище на с. Ивайло, обл. Пазарджик, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност