За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административни услуги
   Обратна връзка
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.9.2016 г.

изх.№ ВН-3352-02-323/16.05.2016г.


ДО
СИМЕОН ЙОРДАНОВ МИХАЛЕВ
УЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“, №1-3, ЕТ. 5, АП. 9
ГР. ВАРНА П.К. 9000


    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЛЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 01.03.2016г., заповед №ДК-02-СИР-05/10.01.2011г., за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Преустройство, представляващо приобщаване на част от тераса към помещение „дневна“ в апартамент №9“, находящ се на пети етаж в жилищна сграда в УПИ I-1,13, кв.328, 9-ти м.р. по плана на гр. Варна, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуването на настоящото писмо, да внесете дължимата сума от 408.42лв. (четиристотин и осем лева и четиридесет и две стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност