За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.9.2016 г.

Изх. № БЛ-312-00-978

19.04.2016г.
ДО
„ТРИ-В-Х” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЕМИЛ ВОЙНОВ РАДЕВ
УЛ.”СТАНОЙ КРЕКМАНСКИ” №22, ГР. БЛАГОЕВГРАД
КОПИЕ
НАЧАЛНИКА НА РДНСК
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
ГР.СОФИЯ, УЛ. “АЛАБИН” № 35
/КЪМ ИЗХ. №ДК-05-ЮЗР-26-00-195/11.02.2016г./

    П О К А Н А
    От Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район, ул. Иван Михайлов, № 49, гр. Благоевград, за доброволно плащане на присъдени от Административен съд Благоевград в полза на РДНСК Югозападен район съдебни разноски
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
    В Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при РДНСК Югозападен район с вх. №БЛ-312-00-557/17.02.2016г. е постъпило писмо изх. №ДК-05-ЮЗР-26-00-195/11.02.2016г. на РДНСК Югозападен район с приложено Решение №1785/19.11.2015г. /влязло в законна сила на 19.01.2016г./ постановено по АДМ.ДЕЛО №207/2015г. по описа на Административен съд Благоевград.
    Съгласно горното Решение, управляваното и представлявано от Вас дружество е осъдено да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район сумата от 600,00 (шестстотин) лв - съдебни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
   
   
    Предвид гореизложеното Ви поканваме в 7 /седем/ дневен срок от получаване на настоящата покана да внесете дължимата сума по банковата сметка на ДНСК - Централно управление в УниКредит Булбанк клон Батенберг - IBAN BG92UNCR96603119858912 SWIFT BIG код на УниКредит Булбанк UNCRBGSF.
    В случай, че вече сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район на посочения адрес, документ за внесената сума.
    След този срок, при непредприети от Ваша страна действия, РО НСК Благоевград при РДНСК Югозападен район ще предприеме законосъобразни действия за принудително събиране на дължимата сума по реда на Граждански процесуален кодекс /ГПК/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност