За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.9.2016 г.

Изх. № БЛ-145-01-567

21.07.2016г.
ДО
„ТРИ-В-Х” ООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО
ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЕМИЛ ВОЙНОВ РАДЕВ
УЛ.”СТАНОЙ КРЕКМАНСКИ” №22, ГР. БЛАГОЕВГРАД
КОПИЕ
НАЧАЛНИКА НА РДНСК
ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
ГР.СОФИЯ, УЛ. “АЛАБИН” № 35
/КЪМ ИЗХ. №ДК-05-ЮЗР-26-00-901/06.07.2016г./

    П О К А Н А
    От Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район, ул. Иван Михайлов, № 49, гр. Благоевград, за доброволно плащане на присъдени от Административен съд Благоевград в полза на РДНСК Югозападен район съдебни разноски
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,
    В Регионален отдел „Национален строителен контрол” Благоевград при РДНСК Югозападен район с вх. №БЛ-145-02-577/14.07.2016г. е постъпило писмо изх. №ДК-05-ЮЗР-26-00-901/06.07.2016г. на РДНСК Югозападен район с приложено Решение №393/16.03.2016г. /влязло в законна сила на 09.06.2016г./ постановено по АДМ.ДЕЛО №206/2015г. по описа на Административен съд Благоевград.
    Съгласно горното Решение, управляваното и представлявано от Вас дружество е осъдено да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Югозападен район сумата от 600,00 (шестстотин) лв - съдебни разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност