За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.10.2015 г.

Изх. № Д-1332-04-763/09.07.2015

ДО ВИОЛЕТА СТАЯНОВА ЛАКОВА
УЛ. „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ БЛ.6, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4
ГР. ВРАЦА
ДО ФЕДЯ ИВОВ ЛАКОВ
УЛ. „НИКОЛА ВОЙВОДОВ“ БЛ.6, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4
ГР. ВРАЦА
ДО НИНА ИВОВА МАТЕЙКОВА
Ж.К. СВЕТА ТРОИЦА БЛ.366А, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.94
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 29.01.2015г., заповед № ДК-02-СИР-147/18.07.2011г. на началника на РДНСК - Североизточен район за премахване на незаконен строеж: „Едноетажна постройка № 26“, находящ се в поземлен имот 83017.506.399 по кадастрална карта на гр. Шабла, урегулиран поземлен имот VI, квартал 1 по подробния устройствен план на къмпинг „Добруджа“, гр. Шабла, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана, да внесете дължимата сума от 1013,40 лв. (хиляда и тринадесет лева и четиридесет стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.60 ал.1 От Закона за наследството, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност