За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2015 г.

Изх. № ПЗ-2761-03-001/27.04.2015

ДО ОСМАН МЕХМЕДОВ ХАДЖИАСАНОВ
УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ № 4
С. ДРАГИНОВО,ОБЩ. ВЕЛИНГРАД

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАДЖИАСАНОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 03.02.2015г., заповед № ДК-02-ПЗ-19/31.05.2010г. на началника на Сектор Пазарджик към РДНСК - Южен централен район за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Пристройка към съществуваща сграда“, находящ се УПИ ХVI - 1011, кв. 68 по плана на с. Драгиново, общ. Велинград, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана, да внесете дължимата сума от 840 лв. (осемстотин и четиридесет лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност