За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


26.10.2015 г.

Изх. № РЗ-595-06-148/18.09.2015г.

ДО САНАК ЕООД
БУЛ. БЪЛГАРИЯ №27, ЕТ.2, АП.4
ГР. РАЗГРАД

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 23.06.2015г., заповед № ДК-02-СЦР-52/04.05.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Двуетажна сграда”, находящ се в УПИ ХІХ-405 и УПИ ХХ-406, кв.15 по плана на с.Езерче, с административен адрес: ул.Освобождение №18 и №32, с.Езерче, община Цар Калоян, област Разград, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 26 333,28 лв. (двадесет и шест хиляди триста тридесет и три лева и двадесет и осем стотинки), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност