За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.10.2015 г.

Изх. № СО-1894-04-170/16.06.2015г.

ДО ЕВГЕНИ БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ
УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №18
Р-Н НОВИ ИСКЪР
С. СВЕТОВРАЧЕНЕ
САШО БОРИСОВ ЦВЕТАНОВ
УЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ №18
Р-Н НОВИ ИСКЪР
С. СВЕТОВРАЧЕНЕ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ЦВЕТАНОВИ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 01.04.2015г., заповед № ДК-02-СО-6/04.07.2007г. на началника на Столична РДНСК, за премахване на незаконен строеж: „Постройка от допълващо застрояване“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ), п. XVI - 385, кв. 30, по РП на с. Световрачене, ДНСК Ви кани в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 3 176,67 лв. (три хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки ), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност