За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2015 г.

Изх. № БД-915-03-987/08.06.2015г.ДО
СИМЕОН МЕТОДИЕВ СЕРГЕЕВ
С. МИКРЕВО, КВ.“НОВА МАХАЛА“ №17
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕРГЕЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 16.05.2013г., заповед № ДК-02-БД-31/27.04.2009г. на началника на РДНСК Благоевград, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж: „Масивна сграда“, находящ се имот определен за озеленяване, отразен в регулационния план на с. Микрево, община Струмяни без да е вписан номер за същия и граничещ от изток с УПИ XXVII и УПИ XXVIII и от юг с улица с осови точки 198 и 197, кв.58 по регулационния план на с. Микрево, община Струмяни, ДНСК Ви кани в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 1135,62 лв. (хиляда сто тридесет и пет лева и шестдесет и две стотинки ), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност