За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


27.10.2015 г.

ДО ГАЛИНА ЛЮБОМИРОВА ВИКТОРОВА

ул. ”Васил Левски” №4
общ. Казанлък, с. Бузовград

    Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление
   
    Съобщаваме Ви, че във връзка с издадено Наказателно постановление №СЗ-16-ЮИР-12/20.07.2015г. от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, влязло в законна сила на 04.08.2015г., с което Ви е наложена глоба в полза на Държавния бюджет в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл.182, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ Ви е отправена покана изх. №КК-578-00-584/14.09.2015г. от Началник РОНСК Стара Загора да внесете дължимата сума по сметка на ДНСК-ЦУ в „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, клон Батенберг, както следва: IBAN BG92UNCR96603119858912 SWIFT BIC код UNCRBGSF.
    Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО НСК/ Стара Загора към РДНСК-Югоизточен район, бул.”Цар Симеон Велики” №1, ет. 4, гр.Стара Загора, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал. 6 от ДОПК, а РОНСК Стара Загора ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност