За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.12.2015 г.

Изх. № СМ-2764-01-741/27.02.2015

ДО РУМЕН МЛАДЕНОВ ЧАУШЕВ
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, № 186, БЛ.5, ЕТ.1, АП.3
ГР. ЗЛАТОГРАД

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАУШЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 07.08.2014г., Заповед № ДК-02-ЮЦР-222/02.10.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Преустройство на избено помещение“, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) II-комплексно застрояване, кв. 23, бул. „България“ №186, блок 5 по плана на гр. Златоград, област Смолян, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото уведомление да внесете дължимата сума в размер на 58,62 лв. (петдесет и осем лева и шестдесет и две), представляваща разходи за принудителното премахване на горепосочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал.6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност